Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

martexxx
1851 e85c
Reposted frommisza misza viacitiesofnight citiesofnight
martexxx
4804 ad51 500
Reposted frombesen besen viamefir mefir
martexxx
Pamięć bywa ułomna - myślałem, że cię nie zapamiętam, a nie potrafię zapomnieć.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
martexxx
Potem przytuliła się do Cypriana, tak mocno, jakby to właśnie od nauczył ją dwutaktu, a zaraz miał się im wydarzyć śmiertelny wypadek. W tym momencie mógłbyś powiedzieć jakieś ohydnie ciepłe zdanie w rodzaju: byli dla siebie stworzeni.
— J. Żulczyk
martexxx
6535 b5f5 500
Reposted frompulperybka pulperybka viazaaaczarowana zaaaczarowana

July 03 2015

martexxx
Chcemy tylko spokój i kogoś do kogo wracać, żeby na stare lata spojrzeć w lustro i nie płakać.
— kochamy ranić - huczu hucz
martexxx
8349 d29d 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viacitiesofnight citiesofnight
martexxx
5573 de8f 500
Reposted fromchceuciec chceuciec vianivea nivea
martexxx
1712 3263 500
Reposted fromfelicka felicka vianivea nivea
martexxx
martexxx
4267 9885
Reposted fromstercum stercum viadzisalbojutro dzisalbojutro
martexxx
3565 5695 500
Reposted fromroyals royals vialiars liars
martexxx
3649 386c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viachokkie chokkie
4518 c9dc
Reposted frombabyface babyface viachokkie chokkie
martexxx
Reposted fromweightless weightless viachokkie chokkie
martexxx
martexxx
martexxx
martexxx
7950 01a2 500
The Longest Ride (2015)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viadusz dusz
martexxx
9366 baa9
Reposted fromoutline outline viadusz dusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl