Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2016

martexxx
3763 0a6c 500
Reposted frompustemysli pustemysli viafilmowy filmowy
martexxx
5784 c6a4
Reposted fromesperer esperer viafilmowy filmowy
martexxx
5786 e229
Reposted fromesperer esperer viafilmowy filmowy
martexxx
0590 6d2c
Reposted fromkobiety kobiety viafilmowy filmowy
martexxx
1626 dde9 500
Ugotowany (2015)
Reposted fromfilmowy filmowy viafilmowy filmowy
martexxx
4836 5134
martexxx
Więc nie obiecujcie, że będziecie kochać aż do śmierci. Obiecujcie, że zawsze będziecie się starać. Że będziecie wychodzić do połowy drogi. Że będziecie walczyć o siebie, o swoją miłość, a nie ze sobą nawzajem. Cały sekret nie polega na zakochaniu się w jednej osobie raz a dobrze, ale na tym, żeby zakochiwać się w tej samej osobie wciąż na nowo każdego cholernego dnia.
http://lepiejmyslec.pl/malzenstwo/
Reposted fromthoughtfulness thoughtfulness viamefir mefir
martexxx
4190 1522
Reposted fromherzlich herzlich viamefir mefir
martexxx
6732 cefb
Reposted fromsummeressentials summeressentials viamefir mefir
martexxx
8898 3cad
Reposted fromnyaako nyaako viamefir mefir
martexxx
1143 7e7f 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viamefir mefir
martexxx
2886 12cf 500
Reposted fromAlwaysMe AlwaysMe viamefir mefir

July 14 2016

martexxx
0287 f0e5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamarbra12 marbra12
martexxx
martexxx
6576 fae8
Reposted frommindtrap mindtrap viaaskman askman
martexxx
6043 eaf6 500
Reposted fromrol rol viadusz dusz
martexxx
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie. 
— "Pożądanie mieszka w szafie" Piotr Adamczyk
Reposted fromDusiaaa Dusiaaa viadusz dusz
martexxx
1744 ade4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
martexxx
0493 90a8
Reposted fromiamstrong iamstrong viadusz dusz
martexxx
3712 6da9
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadusz dusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl